1. Закон о уч. и студентском стандарду

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 55/13

Одговоран за примену/функција:

Директор, секретар

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

2. ПКУ за зап. у осн. и средњим школама и домовима ученика

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 21/15

Одговоран за примену/функција:

Директор, секретар

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у процедури усаглашавање

 

3. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године

Ознака, број, година издања:

Сл. галсник 107/12

Одговоран за примену/функција:

Директор

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

/

 

4. Одлука о мрежи установа ученичког стандарда РС

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 106/05

Одговоран за примену/функција:

Директор

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

5. Правилник о смештају и исхрани ученика и студената

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 75/13

Одговоран за примену/функција:

Директор, шеф васпитне службе, шеф службе ишране

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности, провера кроз ресертификације

 

6. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 13/12

Одговоран за примену/функција:

Директор, шеф васпитне службе

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

/

 

7. Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 75/13

Одговоран за примену/функција:

Директор, секретар

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у примени

 

8. Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 75/13

Одговоран за примену/функција:

Директор, секретар

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у примени

 

9. Прав. о садржају и начину вођења евид. и издавању ученичке картице у дому ученика и студентском центру

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 29/11

Одговоран за примену/функција:

Директор, шеф васпитне службе

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

10. Прав. о ближим условима за оснивање и обављање делатности за дом ученика…

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 90/11

Одговоран за примену/функција:

Директор, секретар

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

11. Прав о стандардима квалитета исхране ученика и студената

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 67/11

Одговоран за примену/функција:

Директор, шеф службе ишране

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

12. Прав о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 1/12

Одговоран за примену/функција:

Директор, шефови служби васпитне и ишране

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у примени

 

13. Прав. о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког студентског стандарда

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 7/95

Одговоран за примену/функција:

Директор, шеф финансијске службе

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

/

Напомена:

Не примењује се у потпуности, влада доноси решење о финансирању

 

14. Правилник о стручно педагошком надзору

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 34/12

Одговоран за примену/функција:

#

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

/

 

15. Правилник о обзрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника

Ознака, број, година издања:

сл. гласник 70/11

Одговоран за примену/функција:

#

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

/

 

16. Прав о обрасцу легтимације инспектора

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 90/13

Одговоран за примену/функција:

#

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

/

 

17. Прав о Протоколу поступања у установи у одговорну на насиље, злостављање и занемаривање

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 30/10

Одговоран за примену/функција:

Директор, секретар, Тим за безбедност ученика

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

18. Закон о раду

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 75/14

Одговоран за примену/функција:

Директор, секретар

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у процедури

 

19. Закон о платама у држ органима и јавним службама

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 99/14

Одговоран за примену/функција:

Директор, шеф финансијске службе

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

20. Уредба о коецијентима з аобрачун и исплату зарада

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 11/12

Одговоран за примену/функција:

Директор, шеф финансијске службе

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

21. Закон о привременом уређивању основица за обрачун плата у јавном сектору

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 116/14

Одговоран за примену/функција:

Директор, шеф финансијске службе

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

22. Закон о буџетском систему

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 124/14

Одговоран за примену/функција:

Директор, шеф финансијске службе

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

23. Уредба о буџетском рачуноводству

Ознака, број, година издања:

Сл. гласник 12/2006

Одговоран за примену/функција:

Директор, шеф финансијске службе

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

24. Интерни акти установе по листи 1 у прилогу

Ознака, број, година издања:

/

Одговоран за примену/функција:

Директор, шеф службе ишране

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

25. Закони и други прописи који се примењују у вези безбедности хране, по листи 2 у прилогу

Ознака, број, година издања:

/

Одговоран за примену/функција:

Директор, секретар

Степен усаглашености-потребне мере усаглашавања:

у потпуности

 

Прилог Листа 1

 

• Статут Дома ученика средњих школа Ужице (нови број 06 431-1/2014 од 31.12.2014. г)

• Правилник о организацији и систематизацији радних места у Дому ученика средњих школа Ужице (бр. 431-2/2014 од 31.12.2014.)

• Пословник о раду управног одбора Дома ученика средњих школа Ужице (бр. 431-3/2014 од 31.12.2014. године)

• Правилник о раду Дома ученика средњих школа Ужице (бр. 431-4/2014 од 31.12.2014. год)

• Правилник о финансијско-рачуноводственом и материјалном пословању Дома (бр. 431-5/14 од 31.12.2014. год)

• Правилник о стицању и расподели сопствених прихода Дома (бр. 557/15 од 25.12.2015. год.)

• Правилник о облачењу ученика, запослених и родитеља Дома (бр. 431-6/14 од 31.12.2014. године)

• Правилник о кућном реду Дома ученика средњих школа Ужице (бр. 431-7/14 од 31.12.2014. год)

• Правила понашања запослених, ученика и родитеља у Дому (бр. 431-8/14 од 31.12.2014. године)

• Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика(бр. 431-9/14 од 31.12.2014. год.)

• Правилник о мерама, начинима и поступцима заштите и безбедности ученика(Правилник о безбедности)(бр. 431-10/14 од31.12.2014.)

• Програм заштите ученика од насиља (бр. 431-11/14 од 31.12.2014.г)

• Правилник о коришћењу моторних возила (бр. 431-12/14 од 31.12.2014. г)

• Правилник о кишћењу службених мобилних телефона (бр. 210/16 од 25.03.2016. год.)

• Упутство о провери алкохолисаности и других средстава зависности (бр. 431-13/14 од 31.12.2014. г)

• Акт о процени ризика радних места и радне околине (бр. 431-14/14 од 31.12.2014. год)

• Програм основне обуке радника из области заштите од пожара(бр. 431-15/14 од 31.12.2014. године)

• Одлука директора о мерама безбедности (226/2015 од 28.05.2015 године)

 

Прилог Листа 2.

 

Основна акта у вези са безбедности хтане и намирница које се користе за припремање хране:

• Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09),

• Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, хемотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. лист СРЈ“, бр. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11 и 25/12),

• Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине („Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03,

4/04, 5/04 и 16/05) и Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр.63/13);

• Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“, бр. 4/04,12/04 и 48/04) и

• Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл. гласник РС ", бр. 85/2013);

• Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет („Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91),

• Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10),

• Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста ("Сл. лист СРЈ", бр. 52/95, "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 и 4/2004),

• Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и "Службени лист СЦГ", бр. 31/2003, 56/2003 и 4/2004),

• Правилнику о микробиолошкој исправности намирница у промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 26/93, 53/95 и 46/02),

• Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Сл. гласник", бр. 72/10),

• Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње

за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 25/2010 и 28/2011).