Zakoni

Zakon o metrologiji

Sl. glasnik RS, 30/2010

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu

(Službeni glasnik RS, br. 36/2009)

Zakon o nadzoru nad prehrambenim proizvodima biljnog porekla

(Službeni glasnik RS, br. 25/96 i 101/2005 – dr. zakon)

Zakon o sanitarnom nadzoru

(Službeni glasnik RS, br. 125/2004)

Zakon o upravljanju otpadom

(Službeni glasnik RS, br. 36/2009 i 88/2010)

Zakon o zaštiti potrošača

(Službeni glasnik RS, br. 62/2014)

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe

(“Sl. glasnik RS”, br. 92/2011)

Zakon o bezbednosti hrane

(Službeni glasnik RS, br. 41/2009)

Uredbe

Uputstvo o načinu uzimanja uzoraka za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opšte upotrebe

Sl. listu SFRJ”, 60/78

Pravilnici za Tehnologiju vode

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće

Službeni glasnik SRJ 42/98 i 44/99

Pravilnici za Tehnologiju voća i povrća

Pravilnik o posebnim uslovima higijene ploda maline i kupine u svežem ili smrznutom stanju u svim fazama prometa

Službeni glasnik RS, 80/2011

Pravilnik o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda

(Službeni glasnik RS, br. 27/2010, 67/2010, 70/2010 – ispr., 44/2011 i 77/2011)

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za voće, povrće i njihove proizvode namenjene za industrijsku preradu

Službeni glasnik RS 63/09

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za sirće

“Sl. list SRJ”, br. 17/2002 i “Sl. list SCG”, br. 56/2003 – dr. pravilnik, 4/2004 – dr. pravilnik i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2013 – dr. pravilnik

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za osvežavajuća bezalkoholna pića

Sl. list SCG 18/2006 i Sl. glasnik RS 43/2013

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za jestive pečurke i proizvode od jestivih pečuraka

Službeni glasnik SCG 31/2003, 56/2003 i 4/2004

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pčelinje proizvode, preparate na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda

Sl. list SCG, br. 45/2003 i Sl. glasnik RS, br. 43/2013

Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

Sl. list SFRJ”, br. 1/79, 20/82, 39/89 – dr. pravilnik, 74/90 i 46/91 – dr. pravilnik, “Sl. list SRJ”, br. 33/95 – dr. pravilnik i 58/95 i “Sl. list SCG”, br. 56/2003 – dr. pravilnik, 4/2004 – dr. pravilnik, 12/2005 – dr. pravilnik i 43/2013

Pravilnik o kvalitetu voća, povrća i pečurki

Službeni glasnik SFRJ 29/79, 53/87 i SCG 31/2003, 56/2003 i 4/2004

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i vršenja hemijskih i fizičkih analiza radi kontrole kvaliteta proizvoda od voća i povrća

Službeni glasnik SFRJ 29/83

Pravilnici za Tehnologiju ulja

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za jestiva biljna ulja i masti, margarin i druge masne namaze, majonez i srodne proizvode

Službeni glasnik SCG 23/2006 i Sl. glasnik RS 43/2013

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za jestivo maslinovo ulje i jestivo ulje komine masline

Službeni glasnik SRJ 54/99 i SCG 56/2003, 4/2004

Pravilnici za Tehnologiju pekarstva i mlinarstva

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za žitarice i njihove proizvode namenjene za industrijsku preradu i pekarski kvasac

Sl. glasnik RS, 63/2009

Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa

Sl. list SRJ, br. 52/95 i Sl. list SCG, br. 56/2003 – dr. pravilnik, 4/2004 – dr. pravilnik i Sl. glasnik RS, br. 43/2013

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za fine pekarske proizvode, žita za doručak i snek proizvode

“Sl. list SCG”, br. 12/2005 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2013 – dr. pravilnik

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pekarski kvasac

Službeni list SRJ 9/2002 i Službeni list SCG 56/2003 i 4/2004

Pravilnici za Tehnologiju mleka

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura

Službeni glasnik RS 69/10

Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura

Sl. glasnik RS 33/2010, 69/2010, 43/2013 – dr. pravilnik i 34/2014

Pravilnik o kvalitetu sirovog mleka

Službeni glasnik RS 21/2009

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za mleko, mlečne proizvode, kompozitne mlečne proizvode i starter kulture

(“Sl. list SRJ”, br. 26/2002 i “Sl. list SCG”, br. 56/2003 – dr. pravilnik, 4/2004 – dr. pravilnik i 5/2004 i “Sl. glasnik RS”, br. 21/2009 – dr. pravilnik i 33/2010 – dr. pravilnik)

Pravilnici za Tehnologiju mesa

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla

Sl. glasnik RS, 25/2011 i 27/2014

Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

Službeni glasnik RS, 31/2012 i 43/2013

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za ribe, rakove, školjkaše, morske ježeve, morske krastavce, žabe, kornjače, puževe i njihove proizvode

Službeni glasnik SRJ 6/2003 i SCG 56/2003, 4/2004

Pravilnik o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa

SFRJ 2/85, 12/85 i 24/86

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za proizvode od mesa

Službeni glasnik SCG 33/2004 i 31/2012 – dr. pravilnik

Pravilnik o kvalitetu mesa pernate živine

Službeni glasnik SFRJ 1/81 i 51/88

Pravilnici za Tehnologiju konditora

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za kakao-proizvode, čokoladne proizvode, proizvode slične čokoladnim i krem-proizvode

Sl. list SCG 1/2005 i Sl. glasnik RS 43/2013

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za bombonske proizvode

Sl. list SCG 63/2004 i Sl. glasnik RS 43/201

Pravilnici za Metrologiju

Pravilnik o merilima

Sl. glasnik RS 63/2013

Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

Sl. glasnik RS, br. 17/2013

Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja

Sl. glasnik RS 49/2010

Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila

Sl. glasnik RS, br. 54/2012

Pravilnici za Kvalitet jaja

Pravilnik o metodama ispitivanja kvaliteta jaja i proizvoda od jaja

Službeni glasnik SFRJ 72/87

Pravilnik o kvalitetu jaja i proizvoda od jaja

Službeni glasnik SFRJ 55/89 i SCG 56/2003, 4/2004

Pravilnici za Dodatke za prehrambene proizvode

Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

Sl. glasnik RS, 72/2014

Pravilnik o kvalitetu čaja, biljnog čaja i njihovih proizvoda

Službeni glasnik RS, br. 04/2012

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za senf

Službeni glasnik SRJ 3/2001 i SCG 56/2003, 4/2004 i Sl. glasnik RS, br. 43/2013

Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe

Službeni glasnik SRJ 33/95 i SCG 56/2003, 4/2004

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za so za ljudsku ishranu i proizvodnju namirnica

Službeni glasnik SCG 31/2005

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za enzimske preparate za prehrambene proizvode

Službeni glasnik SRJ 12/2002 i SCG 56/2003, 4/2004

Pravilnik o kvalitetu supa, sosova, dodataka jelima i srodnih proizvoda

Službeni glasnik SRJ 41/93 i SCG 56/2003, 4/2004

Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

“Sl. list SFRJ”, br. 4/85 i 84/87 i “Sl. list SCG”, br. 56/2003 – dr. pravilnik, 4/2004 – dr. pravilnik i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2013

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pomoćna sredstva u proizvodnji prehrambenih proizvoda

Službeni glasnik SRJ 62/2002 i SCG 56/2003, 4/2004

Pravilnik o kvalitetu šećera

Službeni glasnik SFRJ 7/92 i SCG 56/2003, 4/2004

Pravilnik o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine

Službeni glasnik SCG 56/2003, 4/2004, 5/2004, ispr. 16/2005

Pravilnici za Dijetetske proizvode

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda

Sl. glasnik RS, br. 45/2010, 27/2011 i 50/2012

Pravilnici za Bezbednost hrane

Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostitelјskih objekata

Službeni glasnik RS 41/10

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata

Sl. glasnik RS 48/2012

Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

Sl. glasnik RS, br. 55/2012

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole

Sl. glasnik RS, br. 93/2011

Pravilnik o uslovima higijene hrane

Službeni glasnik RS 73/10

Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa

Službeni glasnik RS 72/10

Pravilnik o posebnoj radnoj odeći i obući lica koja u proizvodnji i prometu dolaze u neposredni dodir sa životnim namirnicama

Službeni glasnik SRS 22/74

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet – Lista

Službeni glasnik SFRJ 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet

Službeni glasnik SFRJ 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91

Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe

Službeni glasnik RS 6/97 i 52/97

Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru

Službeni glasnik RS 47/2006

Pravilnik o metodama vršenja mikrobioloških analiza i superanaliza životnih namirnica

Službeni glasnik SFRJ 25/80

Pravilnici za Ambalažu i otpad

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla

Sl. glasnik RS, 31/2011, 97/2013 i 15/2015

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost

Sl. glasnik RS 107/2012 i 74/2013

Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Sl. glasnik RS, 21/2010 i 10/2013

Pravilnik o vrstama ambalaže sa dugim vekom trajanja

Službeni glasnik RS 70/2009

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih dozvola za upravljanje ambalažnim otpadom

Službeni glasnik RS 76/09

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

Službeni glasnik RS 72/09

Pravilnik o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala

Službeni glasnik RS 70/09

Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža

Službeni glasnik RS 70/09

Pravilnik o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži

Službeni glasnik RS 70/09

Pravilnik o godišnjoj količini ambalažnog otpada po vrstama za koje se obavezno obezbeđuje prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje

Službeni glasnik RS 36/09

Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina

Službeni glasnik RS 56/10